فهرست بستن

توقعات نخبگان بخش معدنی کشور از نمایندگان مجلس یازدهم که تا امروز برآورده نشد!!

امروز با خبر شدم که نماینده محترم شاهرود جناب آقای علی اصغر خانی که ظاهرا عضو محترم کمیسیون عمران مجلس هم هستند با تکیه بر اطلاعات نادرست اظهارات عجیبی را در تخریب…