فهرست بستن
اصلاحیه بخش معدنی برنامه هفتم (ویرایش چهارم- نسخه ی پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن و تلفیق)

اصلاحیه بخش معدنی برنامه هفتم (ویرایش چهارم- نسخه ی پیشنهادی کمیسیون صنعت و معدن و تلفیق)

الف-ایرادات معدنی وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه (محتوای خروجی کمیسیون صنعت و معدن)1-تغییر ما هوی بندهای فصل 6 پیشنویس برنامه که توسط عزیزان در راس دولت کاملا تغییر نموده و بعد از…