فهرست بستن
محمدتقی رادمان

مهندس محمد تقی رادمان

– سیاستگذار، تحلیلگر و برنامه ریز حوزه ی معدن و صنایع معدنی

–  عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران( 1400 – 1403)

-موسس و دبیر کارگروه شهید خوشنویس

– طراح و ناظر حرفه ای معادن و صنایع معدنی

–  طراح و ناظر فضاهای زیر زمینی و انواع تونل

–  طراح و ناظر انواع مدار انفجار عادی و کنترل شده

–  تحلیلگر و تدوینگر اطلاعات مکانی و آمایشی حوزه ی معدن و صنایع معدنی

–  مشاور ، ناظر و طراح انواع راه 

– مشاور و ناظر بر اجرای سازه های دریایی